O projekcie

Projekt „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery” skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
-osób długotrwale bezrobotne,
-osób z niepełnosprawnościami,
-osób powyżej 50 roku życia,
-kobiety,
-osób nisko wykwalifikowanych zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar subregionu olsztyńskiego (tj.powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn) w woj.warmińsko-mazurskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego w woj. warmińsko-mazurskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie 01.09.2017 roku – 31.07.2018 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 30 uczestnika projektu obligatoryjnie instrumentami aktywizacji:
1. identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem/aktualizacją IPD,w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego,
2. wsparciem psychologiczno-doradczym,
3. warsztatami aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych,
4.pośrednictwem pracy,
5. stażem zawodowym.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych RPO WW-M 2014-2020 tj. przez osiągnięcie założonych rezultatów:
-efektywność zatrudnieniowa dla poszczególnych grup uczestników projektu i podjęcia zatrudnienia do 4 tygodni.

Dofinansowanie projektu z UE:436 235,48 zł

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego