Chcesz zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie „Czas na aktywność”, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Poddziałanie: 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby:

– w wieku 15-29 lat,

– posiadające niskie kwalifikacje (nie wyższe niż średnie),

– niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym niepełnosprawne,

– pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET,  oraz które zamieszkują na obszarze subregionu olsztyńskiego w rozumieniu przepisów KC (tj. z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna.

  W ramach projektu oferujemy:

– Opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe,

– szkolenia zawodowe, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego,                                                                          

 – płatne staże zawodowe,

– pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!

Chcesz uzyskać więcej szczegółów? Nic prostszego – umów się z nami!

Tel. Tel. 886 468 299     mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych