Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 12.12.2019 r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim:

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1 1/FRSG/AZK-P

TAK

2 2/FRSG/AZK-P

TAK

3 3/FRSG/AZK-P

TAK

4 4/FRSG/AZK-P

TAK

5 5/FRSG/AZK-P

TAK

6 6/FRSG/AZK-P

TAK

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego