Podstawowe Informacje

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego powstała w 2014 r., jako niezależna organizacja pozarządowa.

Do głównych zadań Fundacji należą:

 •  Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 •  Wspieranie i promowanie rozwoju nauki;
 •  Działalność na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 •  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 •  Kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości wśród społeczeństwa;
 •  Kształcenie oraz pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy;
 •  Promowanie nowoczesnych technologii i ich zastosowanie oraz idei społeczeństwa informacyjnego;
 •  Działalność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 •  Promocja, propagowanie idei wolontariatu i organizacja wolontariatu,
 •  Działalność badawczo-naukowa;
 •  Aktywizacja zawodowa i społeczna.

Realizacja statutowych celów Fundacji następuje poprzez szerokie działania, do których zaliczamy, m.in:

 •  Działalność edukacyjną, badawczą, jak również prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych;
 •  Doradztwo gospodarcze oraz doradztwo personalne i podatkowe;
 •  Działalność promocyjno – informacyjną;
 •  Działalność badawczo-naukową;
 •  Dokonywanie analiz oraz sporządzanie dokumentów strategicznych;
 •  Działania wspierające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających dla dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego;
 •  Prowadzenie innych działań służących do realizacji celów statutowych.