Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

Kolejni uczestnicy projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczynają swoją ścieżkę udziału w projekcie. Pierwsza forma wsparcia to spotkanie z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Życzymy samych dobrych planów na przyszłość.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego