Chcesz odbyć kilku miesięczny staż zawodowy? Zapraszamy do Nas!

Chcesz odbyć kilku miesięczny staż zawodowy? Nic prostszego -zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto może wziąć udział w projekcie?

– Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

Co zyskasz poprzez udział w projekcie?

-Identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy,

– Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej,

– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

– Staż zawodowy – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Staż odbywa się zgodnie z programem stażu. Celem stażu jest zdobycie/podniesienie doświadczenia zawodowego. Staż realizowany jest zgodnie z posiadanymi przez uczestnika projektu  kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami.

Zainteresowany? Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Wystarczy złożyć formularz rekrutacyjny, dostępne w zakładce dokumenty rekrutacyjne. Zadzwoń lub napisz, jeśli masz pytania: tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego