Bądź konkurencyjny na rynku pracy! Z nami łatwiej!

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

W ramach projektu oferujemy:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  • Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej,
  • Staże zawodowe – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas! Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, biuro nr 2 (na parterze budynku)

telefon: 886 468 299, e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego