Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas!

Jesteś osobą młodą? Masz 18-29 lat, mieszkasz w woj. kujawsko-pomorskim? Należysz do następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

zapraszamy do projektu w ramach, którego oferujemy:

  • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  • Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej,
  • Staże zawodowe – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

•        Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa! Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w biurze projektu oraz w zakładce. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami.  Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz  e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego