Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 19.05.2020 r.

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 19.05.2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim:

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1

2

 

19/FRSG/AZK-P

20/FRSG/AZK-P

 

TAK

TAK

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego