Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 03.06.2020

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 03.06.2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim:

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1 22/FRSG/AZK-P

23/FRSG/AZK-P

 

TAK

TAK

 

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego