Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na aktywność”. W ramach projektu oferujemy między innymi płatne, 3 miesięczne staże.

Działania przewidziane w projekcie:
• doradztwo zawodowe, zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
• bezpłatne szkolenie zawodowe (tematyka szkolenia zgodna z opracowanym indywidualnym planem działania, stypendium szkoleniowe),
• 3 miesięczny płatny staż zawodowy,
• wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Tematyka szkolenia oraz rodzaj firmy w której realizowany jest staż będzie zgodna z opracowanym indywidualnym planem działania – charakterystycznym dla każdego uczestnika, zgodna z jego możliwościami, kompetencjami i oczekiwaniami.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
• w wieku 15-29 lat,
• niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy,
• zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna,
• nie uczące się (nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym).

Serdecznie zapraszamy!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych