O projekcie

Projekt skierowany jest do 27os. (17K, 10M) w wieku 15-29 lat, bez pracy (80% biernych zawodowo oraz 20% bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy), w tym co najmniej 6% osób z niepełnosprawnością, które należą do kategorii NEET (zg. z definicją osoby z kategorii NEET przyjęta w PO WER 2014-2020). Projekt zakłada identyfikacje potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej wraz z IPD, pośrednictwo pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowych, a także szkolenia zawodowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Dokumentacja na etapie rekrutacji – Projekt zakończony 31.10.2017 roku