Wśród Twoich znajomych bądź rodziny jest osoba niesamodzielna, która potrzebuje pomocy w opiece lub wsparcia?

Jeśli wśród Twoich znajomych bądź rodziny znajduje się osoba niesamodzielna, która potrzebuje pomocy w opiece lub wsparcia? Zgłoś się do Nas! Oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim”.

Dysponujemy profesjonalnym personelem, który pomoże w opiece, udzieli wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz  korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich.

Kto może uzyskać wsparcie od Nas? Projekt skierowany jest do dwóch grup:

 1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 90 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi,
 2. Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące usługi opiekuńcze (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych – 10 osób)

i zakłada objęcie usługami opiekuńczymi 90 osób niesamodzielnych, zamieszkujących w rozumieniu KC na trenie powiatu wałeckiego w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.
Za kryterium kwalifikowalności w projekcie „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” określone jest wpisywanie się w grupę osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj. 951,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie stanowi samodzielnego kryterium naboru. Nie przewidziano osobnego trybu naboru na osób niepełnosprawnych.
W projekcie założono również kryteria preferencji. W projekcie udział weźmie minimum 50% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zgodnie z powyższymi w niniejszy projekt wpisuje się:
Osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwo;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 1. Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, tj.:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o po-mocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych,

9) którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 1. Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodzinę przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. Osoba nieletnia, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.z 2014 r. poz.382);
 3. Osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t.);
 4. Osoba z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 roku Nr127, poz. 721, z późn. zm.), lub/i osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.z 2011 roku Nr 231, poz. 1375);
 5. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 6. Osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 roku o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 7. Osoba niesamodzielna;
 8. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacja programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 9. Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Preferowane są także osoby samotnie zamieszkujące, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub/i osobą   z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2004 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  z 2011 roku Nr 231, poz. 1375), jak również znajdujące się w grupie osób lub rodzin zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

 1. Projekt obejmie 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu wałeckiego, nieodpłatnie i stale opiekujących się członkami swoich rodzin. Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Kryteria kwalifikowalności w tym przypadku stanowi:
 2. zamieszkanie na terenie powiatu wałeckiego,
 3. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo.
 4. Uczestnicy projektu zobowiązani są  do:
 • w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych dotyczących jego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
 • w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych dotyczących jego statusu na rynku pracy.

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego możesz uzyskać pomoc np. w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej czy zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (m.in. organizacja wyjść z mieszkania, ułatwienie kontaktów z środowiskiem lokalnym, zaspakajaniu potrzeb kulturalnym czy religijnych). Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, 505 154 429  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego