Opis projektu

Projekt skierowany jest do 27os. (17K, 10M) w wieku 15-29 lat, bez pracy (80% biernych zawodowo oraz 20% bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy), w tym co najmniej 6% osób z niepełnosprawnością, które należą do kategorii NEET (zg. z definicją osoby z kategorii NEET przyjęta w PO WER 2014-2020), z wyłączeniem osób, zaliczających się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w ramach Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze subregionu olsztyńskiego. Projekt zakłada identyfikacje potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej wraz z IPD, pośrednictwo pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowych, a także szkolenia zawodowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Wsparcie obejmuje merytoryczne i praktyczne przygotowanie Uczestnika Projektu do wejścia na rynek pracy, poprzez: Poradnictwo zawodowe opracowanie IPD, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestnika Projektu, 3-miesięczny staż zawodowy powiązany z tematyką szkoleń zaplanowanych w projekcie. Wsparcie będzie udzielane w ciągu 4 m-cy od przystąpienia danej osoby do projektu. W tym czasie osobie pozostającej bez zatrudnienia przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia i oferta pracy. Działania wynikające z założeń projektu pozwolą na podniesie kwalifikacji Uczestnika Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększając prawdopodobieństwo uzyskania przez nich zatrudnienia.

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 27 os. należących do grupy NEET, poprzez realizację ww. form wsparcia, w okresie 01.2017 roku – 08.2017 roku.

Grupa docelowa projektu: W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku 15-29 lat,
  • niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym osoby niepełnosprawne,
  • pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET,
  • posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie),
  • zamieszkujące na obszarze subregionu olsztyńskiego w rozumieniu przepisów KC (tj. z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna).

Planowane efekty: Realizacja  projektu przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej:

  • 43% UP nie kwalifikowane się do żadnej z poniższych gr.,
  • 17% osób niepełnosprawnych,
  • 48% UP o niskich kwalifikacjach,
  • 35% UP długotrwale bezrobotnych,

w ciągu 3 m-cy od dnia zakończenia ich udziału w projekcie.

Projekt zakłada, iż  wsparcie będzie udzielone w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu, oraz, że w okresie 4 miesięcy od przystąpienia do projektu  zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia przyuczenia do zawodu lub stażu.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 367 839,80 zł

Wartość projektu: 400 304,50 zł

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych