BEZPŁATNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

Jesteś osobą niesamodzielną ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność? Wymagasz opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich? Mieszkasz na terenie woj. zachodniopomorskiego?

W ramach projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego możesz uzyskać pomoc m.in.: w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej czy zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (np. organizacja wyjść z mieszkania, ułatwienie kontaktów z środowiskiem lokalnym, zaspakajaniu potrzeb kulturalnym czy religijnych).

Zgłoś się do Nas, a uzyskasz wsparcie w ramach projektu. Wsparcie jest bezpłatne i skierowane do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, zamieszkujących teren woj. zachodniopomorskiego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj. 951,00 netto na osobę samotnie gospodarującą  lub 771,00 zł netto na osobę  w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego