Wymagasz opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego egzystowania? Zgłoś się do Nas!

Bywa, że osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością potrzebują w codziennym życiu pomocy innych, a nie mogą liczyć na pomoc członków rodziny, znajomych lub sąsiadów. W ramach projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego możesz uzyskać pomoc w formie przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) może zwrócić się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • Osoba niesamodzielna – tj. osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych.
  • Osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: – 951,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Osoba zamieszkująca na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto, aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy złożyć wymagane dokumenty na etapie rekrutacji określone w § 4 pkt. 1 regulaminu uczestnictwa i naboru. Informację o zakwalifikowaniu do projektu z uwzględnieniem kryteriów preferujących, o których mowa w § 4 pkt. 2 w/w regulaminu, podejmuje kierownik projektu.

Proces rekrutacji dotyczący wsparcia w formie usług opiekuńczych jest ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku. Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa w projekcie, obejmuje:

– złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem w ramach projektu: Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim.

– drugi etap to rodzinny wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodzinnej i zdrowotnej oraz ocena potrzeb i warunków udzielonego wsparcia przeprowadzonego przez pracownika specjalistycznego. W toku rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownicy specjalistyczni określą stopień niesamodzielności wg skali Barthel oraz dokonają analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenią oni w skali punktowej potrzebę i warunki udzielonego wsparcia (0-10 pkt.) przy czym 0 punktów oznacza, iż potencjalny uczestnik nie spełnia potrzeb i warunków – brak rekomendacji do udziału w projekcie. 10 punktów – osoba niesamodzielna, spełnia potrzeby i warunki  wsparcia usług opiekuńczych – rekomendacja do udziału w projekcie. Wsparcie odpowiada na potrzeby kandydata i może zostać udzielone w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą umowę świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych w ramach projektu Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim. Przed podpisaniem umowy uczestnik zobowiązany zostanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających status określony podczas rekrutacji (zaświadczenia/oświadczenia).

W projekcie przewidujemy także wsparcie dla opiekunów faktycznych. Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie www.fundacjarozwoju.org. Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie: złożenie formularza rekrutacyjnego przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie (decydująca będzie kolejność zgłoszeń), przyjęcie formularza i jego ocena formalna przez koordynatora merytorycznego/kierownika projektu, podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie przez osoby zakwalifikowane.

Szczegóły o rekrutacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego