Wymagasz opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich?

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do Nas! W ramach projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim” oferujemy świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Usługi o których mowa wykonują opiekunki, wspierane przez pracowników specjalistycznych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i profesjonalnego wykonania usług. Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru. Udział w oferowanych formach wsparcia całkowicie bezpłatny.

Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku. Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa w projekcie, obejmuje:

– złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem w ramach projektu: Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim.

– drugi etap to rodzinny wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodzinnej i zdrowotnej oraz ocena potrzeb i warunków udzielonego wsparcia przeprowadzonego przez pracownika specjalistycznego. W toku rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownicy specjalistyczni określą stopień niesamodzielności wg skali Barthel oraz dokonają analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenią oni w skali punktowej potrzebę i warunki udzielonego wsparcia (0-10 pkt.) przy czym 0 punktów oznacza, iż potencjalny uczestnik nie spełnia potrzeb i warunków – brak rekomendacji do udziału w projekcie. 10 punktów – osoba niesamodzielna, spełnia potrzeby i warunki  wsparcia usług opiekuńczych – rekomendacja do udziału w projekcie. Wsparcie odpowiada na potrzeby kandydata i może zostać udzielone w ramach projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w biurze projektu przy ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, składają wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem w ramach projektu: Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim. Formularz można złożyć osobiście w biurze projektu w wyznaczonych godzinach funkcjonowania, przesłać pocztą lub kurierem. Formularz przyjmuje koordynator merytoryczny/kierownik projektu i ocenia formalnie. Uczestnicy muszą spełniać kryteria, o których mowa w § 3.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia i/lub uzyskać więcej informacji – zadzwoń lub napisz: 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego