U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Czas na aktywność”, w ramach którego oferuje merytoryczne i praktyczne przygotowanie Uczestnika Projektu do wejścia na rynek pracy poprzez:

  • Poradnictwo zawodowe opracowanie IPD. Każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty identyfikacją osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozą możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych .
  • Szkolenia zawodowe w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestnika Projektu. Dobór szkolenia na podstawie IPD. Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat/zaświadczenie w oparciu o egzamin certyfikowany lub nadający uprawnienia zawodu. Uczestnicy szkolenia zawodowego otrzymają stypendium szkoleniowe.
  • Pośrednictwo pracy. Wsparciem w formie pośrednictwa pracy zostaną objęci wszyscy uczestnicy. Działania wynikające z założeń projektu pozwolą na podniesie kwalifikacji Uczestnika Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększając prawdopodobieństwo uzyskania przez nich zatrudnienia.
  • Staż zawodowy trwający 3 miesiące kalendarzowe. Uczestnicy otrzymują stypendium stażowe.

Projekt zakłada, iż  wsparcie będzie udzielone w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu, oraz, że w okresie 4 miesięcy od przystąpienia do projektu  zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia przyuczenia do zawodu lub stażu.

Rekrutacja trwa! Zapisz się do projektu i bądź trendy na rynku pracy! U Nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych