Rekrutacja wciąż trwa! Zapisz do projektu „Czas na aktywność”

Nie zwlekaj i zapisz się do udziału w projekcie „Czas na aktywność”. Rekrutacja wciąż trwa!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • bezrobotne i bierne zawodowo,
  • posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie nie wyższe niż średnie),
  • nie kształcące się w formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach,
  • zamieszkujące obszar subregionu olsztyńskiego w rozumieniu przepisów KC (tj. z pow.: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna).

Projekt zakłada identyfikacje potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej wraz z IPD, pośrednictwo pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowych, a także szkolenia zawodowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych