Podsumowanie projektu

Informujemy, że projekt Czas na aktywność, dobiega końca. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, które należą do kategorii NEET (zg. z definicją osoby z kategorii NEET przyjęta w PO WER 2014-2020). Projekt zakładał identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej wraz z IPD, pośrednictwo pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowych, a także szkolenia zawodowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego