Zakwalifikowanie osób do udziału projekcie

W związku z potrzebą ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, wszelkie informacje związane z zakwalifikowaniem osób do udziału w projekcie są dostępne w biurze projektu u Koordynatora projektu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego