Realizacja projektu dobiegła końca

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2017/05/OLOGOWANIE-KOLOR.png

Zakończyliśmy realizację projektu: Jesteśmy aktywni. Celem głównym projektu była reintegracja i aktywizacja społ.-zawod.w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież (gmina miejska i wiejska), Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieściski i Wapno powiatu wągrowieckiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społ.-zaw. dostosowanej o ich potrzeb. Zaplanowany cel projektu przyczynił się do realizacji celu szczegółowych Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ tj. Wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez osiągnięcie założonych rezultatów, w tym:
– wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej la osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. na poziomie minimum 56% (tj. 26osób), w tym poziom efektywności
zatrudnieniowej co najmniej 22%,
– wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, os.z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężonymi na
poziomie minimum 46% (tj.1osoba), w tym poziom efektywności zatrud.co najmniej 12% (tj. 1 osoba).
Każdy uczestnik został objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej.