Informacja o rozstrzygnięciu zapytania 1/2016/UOwPW

W związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego dotyczącego: składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia usług pracownika specjalistycznego o profilu medycznym wspierającego pracę opiekunów/opiekunek w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim.” na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Spółdzielnia Socjalna ARKA z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń, NIP 6961876570, ogłasza wynik dotyczący w/w postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszy bilans punktów uzyskała oferta:

LP. Oferent Data wpływu oferty Liczba punktów ogółem Uwagi
1 Marta Majer

88-100 Inowrocław, ul. Wł. Jagiełły 7/14

20.12.2016 rok 100 punktów Oferta przyjęta do realizacji