Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych – pracownik specjalistyczny o profilu medycznym

Spółdzielnia Socjalna ARKA z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń, NIP 6961876570 zwana dalej Zamawiającym (Szacującym), zaprasza Oferentów do składania ofert wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi dotyczącej udzielenia zamówienia w zakresie świadczenia usług pracownika specjalistycznego o profilu medycznym wspierającego pracę opiekunów/opiekunek w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim.” na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Pliki do pobrania: wstępna oferta cenowa