Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 28 osób młodych (16K,12M), w wieku 18-29 lat, wśród biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 roku do 10.2020 roku poprzez określone formy wsparcia tj.: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie

16 września 2020

Mam staż mam – mam możliwości zawodowe! to projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsparcie: Opracowanie/aktualizacja IPD Poradnictwo zawodowe Staż zawodowy Pośrednictwo pracy Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby z poniższych grup, tj.: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 15.09.2020 r.

15 września 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 25/MS/FRSG TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu […]

Mam staż mam – mam możliwości zawodowe!

9 września 2020

Mam staż mam – mam możliwości zawodowe! to projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsparcie: Opracowanie/aktualizacja IPD Poradnictwo zawodowe Staż zawodowy Pośrednictwo pracy Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby z poniższych grup, tj.: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich […]

Trwają staże

7 września 2020

Trwają staże zawodowe w ramach projektu, dzięki którym młode osoby nabywają nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy. Każdy staż odbywa się na podstawie na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 04.09.2020 r.

4 września 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 24/MS/FRSG TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu […]

Trwają staże w projekcie

26 sierpnia 2020

Trwają staże zawodowe w ramach projektu, dzięki którym młode osoby nabywają nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy. Każdy staż odbywa się na podstawie na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

18 sierpnia 2020

Mam staż mam – mam możliwości zawodowe! to projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsparcie: Opracowanie/aktualizacja IPD Poradnictwo zawodowe Staż zawodowy Pośrednictwo pracy Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby z poniższych grup, tj.: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 12-08-2020 r.

12 sierpnia 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 12 22/MS/FRSG23/MS/FRSG TAKTAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu […]

Zapraszamy do współpracy beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucje pomocy społecznej, integracji społecznej z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu Mam staż-mam możliwości zawodowe!

5 sierpnia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: Mam staż-mam możliwości zawodowe!, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących projekty w ramach […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 05-08-2020 r.

5 sierpnia 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 2 20/MS/FRSG 21/MS/FRSG TAK TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze […]