Harmonogram wsparcia

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

21.12.2020, godz. 8.00-12.45, ul. Szymborska 4, Inowrocław

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe

21.12.2020, godz. 13.00-16.15, ul. Szymborska 4, Inowrocław

Zadanie 3 – Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.

Zadanie 4 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

14.01.2021, godz. 11.05-17.10, ul. Dworcowa 51-53, lok. 4, Grudziądz

15.01.2021, godz. 7.30-20.25, ul. Dworcowa 51-53, lok. 4, Grudziądz

16.01.2021, godz. 8.00-21.15, ul. Dworcowa 51-53, lok. 4, Grudziądz