O projekcie

Projekt: Mam staż- mam możliwości zawodowe! realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Uczestnikami projektu jest 28 osób młodych (16K,12M), w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami (1K, 1M), w wieku  18-29 lat, z następujących grup:

  • 20 os. biernych zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1,
  • 8 os. odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, tj.:

  • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

−osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy) − osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

−matki przebywające w domach samotnej matki,

−osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

  • imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych –wywodzący się z powyższych grup docelowych.

zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 28 osób młodych (16K,12M), spełniających ww. kryteria, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 roku do 03.2021 roku poprzez określone formy wsparcia, tj.: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego