Mam staż- mam możliwości zawodowe!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Mam staż- mam możliwości zawodowe! Oferujemy wsparcie w postaci:

 1. Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.
 2. Poradnictwa zawodowego
 3. Nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.
 4. Kompleksowego i Indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i przynależą do następujących grup, tj.:

 • Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat,
 • Zamieszkujące/pracujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Status na rynku pracy: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), lub osoby z następujących grup docelowych:
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,

tj.

 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 • imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, która jest dostępny w biurze projektu oraz na w/w stronie internetowej w zakładce dokumentacja rekrutacyjna. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą i/lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością).

Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa! Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc 886 468 299 lub pisząc e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego