Rekrutacja trwa – zapraszamy!

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Mam staż-mam możliwości zawodowe!

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i przynależą do następujących grup, tj.:

 • Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat,
 • Zamieszkujące/pracujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Status na rynku pracy: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), lub osoby z następujących grup docelowych:
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,

tj.

 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 • imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Przewidywana liczba uczestników projektu wynosi 28 osób (16K, 12M). Dodatkowe punkty przewidziane są dla:

 • Kobiet (płeć) – 0/10 pkt.,
 • Osób z niepełnosprawnością – 0/10 pkt.,
 • Osób z doświadczeniem krótszym niż 6 miesięcy – 0/10 pkt.,
 • Osób z doświadczeniem krótszym niż 12 miesiące – 0/5 pkt.,
 • Osób bez żadnego doświadczenia zawodowego – 0/15 pkt.,
 • Osób z wykształceniem do ISCED 3 włącznie – 0/5 pkt.,
 • Osób zamieszkujących miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 0/10 pkt.,
 • Byłych uczestników projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 RPO – 0/10 pkt.,
 • Ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej i pracujących w ramach umowy cywilno-prawnej – 0/10 pkt.

W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsparcie:

 1. Opracowanie/aktualizacja IPD
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Staż zawodowy
 4. Pośrednictwo pracy

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, która jest dostępny w biurze projektu oraz na w/w stronie internetowej w zakładce dokumentacja rekrutacyjna. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą i/lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością).

Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa! W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami.  Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz  e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego