Trwa rekrutacja do projektu

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: Mam staż – mam możliwości zawodowe!

Jesteś osobą wpisującą się z poniższą grupę i chcesz wejść na rynek pracy – skorzystaj z projektu:

  • bierni  zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1,
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, tj.:

  • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

−osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2lat po opuszczeniu instytucji pieczy) − osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

−matki przebywające w domach samotnej matki,

−osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

−osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

  • imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych –wywodzący się z powyższych grup docelowych.

zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Celem projektu jest objęcie uczestników projektu, indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 roku do 10.2020 roku poprzez określone formy wsparcia, tj.: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, która jest dostępny w biurze projektu (ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, parter, sala 02) oraz na w/w stronie internetowej. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą i/lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością).

Jeśli potrzebujesz więcej informacji – zapraszamy do kontaktu: 886 468 299, a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego