Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 02.06.2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1

2

2/MS/FRSG

3/MS/FRSG

TAK

TAK

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne