Zanomizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 14.07.2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1

2

3

11/MS/FRSG

12/MS/FRSG

13/MS/FRSG

Tak

Tak

Tak

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społec