Zapraszamy do udziału w projekcie

Mam staż mam – mam możliwości zawodowe! to projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsparcie:

  1. Opracowanie/aktualizacja IPD
  2. Poradnictwo zawodowe
  3. Staż zawodowy
  4. Pośrednictwo pracy

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby z poniższych grup, tj.:

  • bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa! Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w biurze projektu oraz w zakładce. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami.  Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz  e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org