Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 25.09.2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1

2

3

4

5

6

 

26/MS/FRSG

27/MS/FRSG

28/MS/FRSG

29/MS/FRSG

30/MS/FRSG

31/MS/FRSG

32/MS/FRSG

 

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego