Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 23.10.2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1 35/MS/FRSG TAK

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego