O projekcie

Projekt NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI skierowany jest do 46 osób (26 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020,a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, zamieszkujących(w rozum. KC) obszar gmin Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek powiatu konińskiego oraz gmin Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim.

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 46 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek powiatu konińskiego oraz Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie: czerwiec 2017 rok– luty 2018 rok.

Ww. cel przyczyni się do realizacji celów szczegółowych Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ tj. Wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. Społecznego poprzez osiągnięcie założonych rezultatów, w tym:

– wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie minimum 56% (tj. 25 osoby), w tym poziom efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22% (tj. 10 osób)

– wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie minimum 46% (tj.1 osoba), w tym poziom efektywności zatrudnieniowej co najmniej 12% (tj. 1 osoba)

Każdy Uczestnik projektu  zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu prowadzące do ich integracji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert – Kujawy w okresie od dnia 01.06.2017 roku do dnia 28.02.2018 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 451 170,10 zł Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 428 546,15 zł Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.