O projekcie

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” skierowany jest dla 30 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lata, zamieszkałych w woj. lubelskim poprzez realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 30 (17 kobiet, 13 mężczyzn) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego poprzez realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej w terminie od 01.09.2017 roku do 31.05.2018 roku.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 9i SzOOP RPO WL: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacyjnych oraz usług reintegracji i rehabilitacji  aktywizacji społeczno – zawodowej. Projekt wpłynie na realizację Priorytetu inwestycyjnego 9i RPO WL: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Ponadto projekt przyczyni się do: zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy. Poziom wskaźnika efektywności społeczno-zawodowej wynosi 56 % w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, w tym min. poziom efektywności zatrudnieniowej –30%. Natomiast poziom  wskaźnika efektywności społeczno-zawodowej wynosi 46% w odniesieniu do  osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie minimum 46%, w tym poziom efektywności zatrudnieniowej co najmniej 20%.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.