Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, zaprasza do udziału w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery.

W ramach projektu oferujemy: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym, w tym wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Osoby pozostające bez bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
-osób długotrwale bezrobotne,
-osób z niepełnosprawnościami,
-osób powyżej 50 roku życia,
-kobiety,
-osób nisko wykwalifikowanych zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar subregionu olsztyńskiego (tj.powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn) w woj.warmińsko-mazurskim.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie?  Zachęcamy do udziału w projekcie – rekrutacja trwa!! Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem na zasad bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości, dostępie dla osób niepełnosprawnych.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego