Rekrutacja trwa!


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie” NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI”. Projekt skierowany jest dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020,a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, zamieszkujących(w rozum. KC) obszar gmin Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek powiatu konińskiego oraz gmin Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim.

Uwaga! Rekrutacja w projekcie trwa! Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie – udział jest całkowicie bezpłatny!

Jakie wsparcie oferujemy? Uczestnik projektu objęty zostanie wsparciem opartym na bazie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

W ramach aktywizacji zawodowej oferujemy:

Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
Szkolenia zawodowe – stypendia szkoleniowe,
Staże – stypendia stażowe,
Zwrot kosztów dojazdu.
Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.