Zachęcamy do udziału w projekcie


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę. W ramach niniejszego projektu oferujemy:

Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.
Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy.
Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji.
Staże.
Nasz projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają kryterium kwalifikowalności i wpisują się w grupę:

Osób w wieku 18-67 lat (dla kobiet 18-65lat) oraz zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC obszar woj. lubelskiego,
Osób z niepełnosprawnością,
Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Poza tym w projekcie założono również priorytetowe kryteria udziału dla:

Kobiet,
Osób z niepełnosprawnością;
Osób posiadających niskie wykształcenie, co najwyżej ISCED 3 wykształcenie średnie;
Osób nieposiadających doświadczenia zawodowego / posiadających doświadczenie zawodowe do 1 roku;
Osób korzystających z programu PO PŻ;
Osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.
Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem na zasad bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości, dostępie dla osób niepełnosprawnych. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu. Więcej informacji otrzymasz pod nr tel. 886 468 299 lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020