Zakwalifikowanie osób do udziału projekcie

W związku z potrzebą ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, wszelkie informacje związane z zakwalifikowaniem osób do udziału w projekcie są dostępne w biurze projektu u Kierownika projektu.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego