Projekt dobiega końca realizacji

Już niebawem zakończymy realizacje projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020,a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, zamieszkujących (w rozum. KC) obszar gmin: Chodów, Wilczyn, Grzegorzew, Skulsk, Kłodawa, Wierzbinek, Kościelec, Chodzież (gmina wiejska), Olszówka, Chodzież (gmina miejska), Osiek Mały, Margonin, Przedecz, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Kiszkowo, Granowo, Wielichowo, Kleczew, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Dobrzyca, Gizałki, Bojanowo, Orchowo, Dominowo, Gołańcz, Dolsk, Malanów, Mieścisko, Wapno, Miłosław, Pyzdry, Jastrowie, Okonek, Tarnówka, Grodziec, Damasławek, Nowe miasto nad Wartą w woj. wielkopolskim.

Warto podkreślić, iż cel główny projektu został w pełni spełniony, tj. zapewniono reintegrację i aktywizację społeczno-zawodową 47 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ww. obszarów wiejskich gmin woj. wielkopolskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie realizacji niniejszego projektu.

Każdy Uczestnik projektu  został objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu prowadzące do ich integracji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert – Kujawy w okresie od dnia 01.06.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.