Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI, tj:

Lp. Nr formularza Ogólne kryteria udziału – liczba punktów Priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.)
1 1/NDW/2018 3 20 23 Tak

Stopień niepełnosprawności: Umiarkowany

Rodzaj niepełnosprawności: N – 12F

2 2/NDW/2018 3 30 33 Tak

Stopień niepełnosprawności: Umiarkowany

Rodzaj niepełnosprawności: 02-P

3 3/NDW/2018 3 30 33 Nie

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.