Życzymy powodzenia wszystkim Uczestnikom projektu!

Kończymy realizacje projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Główny cel projektu został w pełni spełniony, tj. zapewniono reintegrację i aktywizację społeczno-zawodową 47 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ww. obszarów wiejskich gmin woj. wielkopolskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie: czerwiec 2017 rok– czerwiec 2018 rok.

Każdy Uczestnik projektu został objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu prowadzące do ich integracji społeczno-zawodowej.

Obecnie Uczestnicy aktywnie poszukują swojego miejsca na lokalnym rynku. Kilka osób podjęło zatrudnienie, inni udzielają się w lokalnej społeczności, zmniejszając dystans do zatrudniania. Wszystkim Uczestnikom projektu, życzymy powodzenia! Samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.