O projekcie

Projekt skierowany do 300 osób (180K,120M) dorosłych wyłącznie w wieku 25-64 zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Do udziału w projekcie zapraszamy: osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich terenu województwa lubuskiego, w wieku 25-64 lat, w tym w szczególności osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT, uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.12.2020 roku. Rezultatem będzie nabycie przez min.80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT tj. min. 240 osób (144K,96M).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020