Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery.

Lp. Nr formularza Ogólne  i priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Test motywacyjny- liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.)
1 11/2017 34 26 60
2 12/2017 34 24 58
3 13/2017 24 29 53
4 14/2017 29 24 53
5 15/2017 24 23 47
6 16/2017 19 30 49
7 17/2017 19 27 46

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego