Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery.

Lp. Nr formularza Ogólne  i priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Test motywacyjny- liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.)
1 11/2018 19 30 49
2 12/2018 29 30 59
3 13/2018 19 30 49
4 14/2018 24 30 54
5 15/2018 49 30 79 Tak

 

6 16/2018 24 30 54
7 17/2018 24 30 54
8 18/2018 24 30 54

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego