Rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja do projektu: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Jeśli jesteś osobą zamieszkującą teren województwa lubuskiego oraz  w wieku 25-64 lat – nie zwlekaj i zapisz się na bezpłatne kursy językowe lub komputerowe.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

W ramach projektu oferujemy kursy:

  • językowe (język angielski, niemiecki, francuski – moduł 120 h,
  • komputerowe – moduł 90 h.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie jest zobowiązana do złożenia czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularz rekrutacyjny można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością) i o utrudnionej komunikacji. Kandydat poddany jest testowi poziomującemu znajomość wybranego języka obcego/ICT lub oświadczenie o nieznajomości języka obcego/ICT w stosunku do wcześniejszej deklaracji. Na podstawie testu kandydaci przydzieleni zostaną do odpowiednich grup szkoleniowych w projekcie. Poza tym Kandydat wypełnia test, którego celem jest ocena motywacji przystąpienia do projektu. Więcej szczegółów uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020