Z językiem niemieckim za pan brat!

Udział w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych przyczyni się do wzrostu Twoich kompetencji kluczowych w zakresie w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT, uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.12.2020 roku.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Poznaj tajniki języka niemieckiego na poziomie dostosowanym to Twoich umiejętności! W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy języka niemieckiego (moduł 120 h). Kurs językowy prowadzący do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom A (A2) i/lub poziom wyższy B/C jeśli zbierze się odpowiednia grupa (tj. wg potrzeb uczestników projektu). W obszarze kursu językowego zapewniono weryfikację nabytej wiedzy i uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ, m.in. TELC/TOEIC/BULATS/LCCI w zależności od potrzeb i zapotrzebowania uczestników projektu oraz poziomu znajomości danego języka. Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym. Każdy uczestnik projektu otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. W ramach kursów językowych oferujemy również naukę języka angielskiego lub francuskiego. W ofercie posiadamy także bezpłatny kurs komputerowy o module 90 h.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie! ZADZWOŃ – 886 468 299 lub NAPISZ – a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020