Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost możliwości zawodowych i poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie doświadczenia zawodowego przez 26 osób młodych (16K,10M), w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 09.2019 roku do 10.2020 roku poprzez: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Aktualności

Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim

22 stycznia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do […]

Trwają rozmowy z doradcą zawodowym

20 stycznia 2020

Kolejni uczestnicy projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczynają swoją ścieżkę udziału w projekcie. Pierwszą zaplanowaną formą wsparcia jest spotkanie z doradcą zawodowym, który przeprowadza m.in. identyfikację potrzeb oraz dokonuje diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego każdego uczestnika projektu. Spotkanie ma także na celu przybliżenia stopnia oddalenia od rynku pracy.  Życzymy samych dobrych […]

Kolejne staże zawodowe w projekcie

16 stycznia 2020

W ramach projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, kolejni uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe, dzięki którym zapoznają się z nowymi obowiązkami, doświadczeniem zawodowym w wybranym zawodzie. Obecnie uczestnicy poszerzają umiejętności zawodowe na stanowiskach związanych ze stanowiskiem pomocy nauczyciela czy instruktora jazdy konnej. Staże są zgodne z posiadanymi przez uczestników kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami. Życzymy powodzenia w nabywaniu […]

Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim

15 stycznia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 14.01.2020 r.

14 stycznia 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim: Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 11/FRSG/AZK-P TAK 2 12/FRSG/AZK-P TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu […]

Aktywizacja zawodowa osób młodych

9 stycznia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w […]

Staż zawodowy szyty na miarę potrzeb uczestników

2 stycznia 2020

W ramach projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, uczestnicy rozpoczęli pierwsze staże zawodowe, dzięki którym zapoznają się z nowymi obowiązkami, doświadczeniem zawodowym w wybranym zawodzie. Staże są zgodne z posiadanymi przez uczestników kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami. Obecnie uczestnicy poszerzają umiejętności zawodowe na stanowiskach związanych z branżą budowlaną lub telemarketingu. Życzymy powodzenia w nabywaniu nowych umiejętności. Projekt […]

Chcesz odbyć kilku miesięczny staż zawodowy? Zapraszamy do Nas!

30 grudnia 2019

Chcesz odbyć kilku miesięczny staż zawodowy? Nic prostszego -zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. Kto może wziąć udział w projekcie? – Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. […]

Wesołych Świąt!

24 grudnia 2019

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia… Zdrowia, szczęścia i słodyczy! Tego wszystkiego Zespół projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim – Wam życzy 🙂

Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

22 grudnia 2019

Kolejni uczestnicy projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczynają swoją ścieżkę udziału w projekcie. Pierwsza forma wsparcia to spotkanie z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Życzymy samych dobrych planów na przyszłość. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]